(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

บริการ

เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม แรงงาน และนายจ้าง โดยมอบให้บริการอย่างเสมอภาค มีการรับผิดชอบดั่งนี้ :

บริการจัดส่งผ่าน MOU
 • ประกาศรับสมัคร การรับสมัครตรงตามความต้องการของพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพ หนังสือเดินทาง ลงทะเบียน และ วีซ่าทำงาน
 • การฝึกอบรมและการส่งไปยังพื้นที่เป้าหมาย
 • การจัดการสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย
 • การส่งตัวกลับประเทศหลังจากยกเลิกสัญญาจ้าง
 • ความต้องการพิเศษอื่นๆ จากนายจ้าง
บริการจัดส่งผ่าน U-Turn MOU
 • หนังสือเดินทาง หรือ ดำเนินการเอกสารเดินทาง(TD)
 • รายชื่อ
 • วีซ่าทำงาน
 • ความต้องการพิเศษอื่นๆ จากนายจ้าง
บริการเอกสารทางกฎหมาย
 • โควต้าและการเรียกร้องทางกฎหมาย
 • หนังสือเดินทาง หรือ ดำเนินการเอกสารเดินทาง(TD)
 • รายชื่อ
 • วีซ่าทำงาน
 • การเข้าเมือง
 • การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line