(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

สารพันคำถาม

 1. นายจ้างทั้งสามี ภรรยา ต้องมีงานทำทั้งสองคน
 2. รายได้ประจำปีขั้นต่ำสุดของนายจ้างทั้งสองเท่ากับ 36, 000,000 ริงกิต
 3. นายจ้างมีเด็กเล็กต้องดูแลอยู่บ้าน นายจ้างมีคนชรา หรือ คนพิการ ต้องดูแลอยู่บ้าน
 4. ใบรับรองรายได้ประจำปีล่าสุดของนายจ้างทั้งสอง ที่มีรายได้เท่ากับ 36, 000,000 ริงกิต
 5. ใบรับรองจากที่ทำงานของนายจ้าง ซึ่งได้ระบุถึงฐานะ และเงินเดือนประจำเดือน (ทั้งสามี และ ภรรยา)
 6. สำเนาสลิปเงินเดือนของสามเดือนล่าสุด (ทั้งสามี และ ภรรยา)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างทั้งสองคน (ทั้งสามี และ ภรรยา)

นายจ้างต้องประเชิญกับภาษาที่ต้องใช้ในการสื่อสาร ที่ศูนย์ฝึกอบรมของเรา ฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเท่านั้น ถ้าหากนายจ้างทั้งสองมีความอดทนเพียงไม่กี่เดือนแรก หลังจากนั้นแม่บ้านจะตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ และ สุภาพ

ไม่มีกำหนดระยะเวลา ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง นายจ้างและแม่บ้าน และกฎหมายของรัฐบาล

1. ในนามของนายจ้าง ต้องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นของแม่บ้าน

 • อาหารที่เหมาะสม
 • พักผ่อนเพียงพอ
 • ที่พักเหมาะสม
 • ความต้องการทางการแพทย์
 • มีสุขอนามัยที่ดี และ เครื่องใช้สำหรับสตรี
 • เข้าอกเข้าใจทำเนียม วัฒนธรรม และอารมณ์ของแม่บ้าน
 • โทรหา และ แจ้งให้ครอบครัวทราบถึงข่าวคราวในช่วงไปถึงใหม่ๆ และ สามเดือนถัดไป

2. ลูกจ้างต้องเคารพกฎเกณฑ์ตามสัญญาจ้าง ที่นายจ้างทำกับสำหนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศมาเลเซีย

 • ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาอย่างมีอัธยาศัยดี
 • การปกป้อง และ รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ต้องถือว่าแม่บ้านกัมพูชา เป็นคนที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน และ เป็นครอบครัวเดียวกัน

 • การเคารพสิทธิ และ นับถือแม่บ้านกัมพูชา
 • ทำให้แม่บ้านกัมพูชาที่ทำงานในบ้านของคุณ มีความสุข มีความเด็ดขาด แต่ต้องมีการเคารพให้แก่เขา
 • มีความเด็ดขาด แต่ต้องมีการเคารพให้แก่เขา
 • ต้องมีความเชื่อมั่นกับงานที่เขาได้ทำ ซึ่งต้องคิดว่า เขาเป็นคนเหมื่อนเราเช่นกัน เพราะฉะนั้นเขาสามารถทำ ได้เหมื่อนเรา
 • สั่งงานที่ต้องทำทุกวันให้กับเขา

 • แม่บ้านเป็นมนุษยชาติเหมื่อนชาติอื่นๆเช่นกัน ด้วยเหตุนี้นับวัน แม่บ้านของคุณต้องเจอกับความตึงเครียดอย่างแน่นอน
 • ตัวแทน ที่เป็นพันธมิตรของเรา สามารถให้คำปรึกษา และ การฝึกอบรมเพิ่มขึ้นโดยไม่ติดค่าใช้จ่าย
 • ให้โอกาศเขาในการตัดสินใจ รับผิดชอบดูแลเด็กๆ หรือสมาชิกของคุณ

รายงานถึงตัวแทนบริษัท เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอย่างด่วนที่สุด.

ตัวแทนของบริษัทฯเรารู้ถึงความต้องการของคุณ โดยทางบริษัทฯมีที่สำหรับฝึกอบรมแม่บ้าน และมีที่พัก ในเวลาที่นายจ้างไปเยือนต่างประเทศในวันหยุด.

ตัวแทนของบริษัท ท๊อป เมนเพาเว่อร์ จำกัด มีบริการให้เช่น

 • ส่งแม่บ้านกลับคืนประเทศกัมพูชา โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย
 • รายละเอียดเพิ่มเติม รบกวรติดต่อไปทางบริษัทฯ

 • การละเมิดสิทธิเสรีภาพ
 • หลอกลวงเงิน
 • ลดเงินเดือน
สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line