(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

การฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ท๊อปเมนเพาเว่อร์ จำกัด ได้สร้างขึ้นพื่อฝึกอบรมภาษา ร่วมทั้งวิชาชีพแก่แรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรมของบริษัท ท๊อปเมนเพาเว่อร์ จำกัด. บริษัทฯ รู้ว่าการย้ายและไปทำงานในประเทศอื่น ต้องเผชิญกับความยาก ลำบาก. บริษัท จึงสร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อช่วยเหลือแรงงานกัมพูชาในการเตรียมตัว ศึกษา และทำงานในต่างประเทศ.

โครงสร้างพื้นฐาน:

ศูนย์ฝึกอบรมมีที่อยู่สำหรับสำหนักงานของบริษัทฯ อยู่ชั้นที่ 3 และ 4. เรามีโครงสร้างพื้นฐาน และมีอุปกรณ์เพียงพอสำหรับฝึกอบรม แรงงานและผู้เข้าฝึกอบรม.

ระยะเวลา:

  • โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับไปทำงานประเทศญี่ปุ่นมีระยะเวลา 5 เดือน
  • โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับไปทำงานในประเทศญี่ปุนมีระยะเวลา 3 เดือน
  • โปรแกรมฝึกอบรมสำหรับไปทำงานในประเทศมาเลเซียมีระยะเวลา 4 เดือน

โปรแกรมศึกษา:

การฝึกอบรม เน้น ๕ แผนกสำคัญ มีดังนี้

  • แผนกภาษา : แผนกนี้ ถูกสร้างมาเพื่อฝึกอบรมแรงงานและผู้เข้าฝึกอบรม ให้พวกเขาสามารถพูดและเขียน การประสารงานพื้นฐานเป็นภาษา ของประเทศผู้รับแรงงาน. แรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรมต้องให้ความร่วมมือ เพื่อทำตามกฎเกณฑ์ของการฝึกอบรม และฝึกบทสนทนากับครูสอนภาษาผู้ที่มีความเชียวชาญด้านภาษา หลังจากที่เข้าเรียนคอร์สนี้ เราคาดหวังว่า แรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรม จะสามารถประสานงานในที่ทำงาน และใช้ในชีวิตประจำวันได้.
  • แผนการใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้วัฒนธรรม ៖ แพนกนี้จะให้ความรู้ ภาพร่วม วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศผู้รับแรงงาน นอกจากนี้ มีวิธีของการฝึกอบรม เช่น การสอนโดยฉ่ายวีดีโอ การแบ่งปันประสบการณ์ และ สอนจากอดีดแรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรม. แรงงานและผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจวิธีการปรับตัวอยู่และทำงานในสังคมใหม่ได้
  • แผนกฝึกอบรมกฏหมาย และมาตรฐานขั้นพื้นฐานของประเทศผู้รับแรงงาน ៖ คอร์สนี้จะสอนเกี่ยสกับภาพรวมของกฏหมายแรงงาน และ กฏหมายของประเทศผู้รับแรงงาน นอกจากนี้คอร์สนี้จะสอนกฎจราจรของประเทศผู้รับแรงงาน. แรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรมจะมีความรู้สิทธิของงานและสิทธิพื้นฐาน
  • คอร์สฝึกอบรมความชำนาญการ ៖ ในคอร์สนี้ ทางเราจะอบรม แรงงาน และ ผู้เข้าฝึกอบรม ตามความต้องการของนายจ้าง. ศูนย์ฝึกอบรมได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังๆในประเทศกัมพูชา เพื่อทำการสอนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การดูแล การข้นส่ง การต้อนรับ และ วิศวกรรม….
  • การออกกำลังกาย ៖ การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายของผู้เข้าฝึกอบรม และแรงงานมีสุขภาพที่ดี และมีไหวพริบในการทำงาน. คอร์สนี้จะทำให้คนงาน และ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตอบโจทย์กับความต้องการของนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราก็มีครูสอนออกกำลังกายอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ
สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line