(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

แผนการใช้ชีวิตประจำวัน และการเรียนรู้วัฒนธรรม

แพนกนี้จะให้ความรู้ ภาพร่วม วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศผู้รับแรงงาน นอกจากนี้ มีวิธีของการฝึกอบรม เช่น การสอนโดยฉ่ายวีดีโอ การแบ่งปันประสบการณ์ และ สอนจากอดีดแรงงาน และผู้เข้าฝึกอบรม. แรงงานและผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจวิธีการปรับตัวอยู่และทำงานในสังคมใหม่ได้

สนับสนุน
Contact us with line
Contact us with line