(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

យុទ្ធសាស្រ្ត

ក្រុមហ៊ុនថប មេនផៅវ័រមានគុណតំលៃ និងយុទ្ធសាស្រ្តដូចខាងក្រោម៖


  និរន្តភាព

ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកយើងគឺបានបង្កប់ជាមួយនូវគោលការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់ ។ រួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មយ៉ាងសមស្រប ដែលយើងផ្តោតទៅលើទីផ្សារ ការគ្រប់គ្រង ការបណ្តុះបណ្តាល និងធនធានមនុស្ស ដើម្បីធានាបានថាសេវាកម្មរបស់យើងបានទទួលនូវប្រសិទ្ធិភាព និងភាពសក្តិសិទ្ធិ។


  សេវាកម្ម

ពួកយើងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃសេវាកម្មដើម្បីឆ្លើយតប និង តាមដានពីអតិថិជន ដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថា ប្រសិទ្ធិភាព និងគុណភាព ជាអាទិភាពចំបងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនអថិតិជន ។


  ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម

ការយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើសិក្ខាកាម ពលករ និងតួនាទីការងាររបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃ។ ក្រុមហ៊ុនយើងគឺបានភ្ជាប់ជាមួយការគោរពសិទ្ធិបុគ្គល ធ្វើឱ្យពួកគេជឿទុកចិត្ត គាំទ្រយើង និងធ្វើឱ្យពួកគេទទួលបានសមត្ថភាពដើម្បីឱ្យពួកគេស្វែងរកការងារ និងបន្តចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនគេផងដែរ។ យើងជួយអភិវឌ្ឍន៍នូវជំនាញដោយឆ្លងកាត់ផែនការការងារ ការបង្រៀន និងការបណ្ដុះបណ្ដាលលើសិក្ខាកាម និងពលករដើម្បីអោយពួកគេអាចបំពេញនូវការងារដ៏ល្អប្រសើរជូននិយោជកប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។


ជំនួយ
Contact us with line
Contact us with line