(+855) 011 995 666,    0966 995 666,    0888 995 666        

ព័ត៌មាន

ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពពលករកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន ថប មេនផៅវ័រ បានបណ្តុះបណ្តាលនិងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពជាប្រចាំដល់ពលករនិងសិក្ខា កាមដែលចុះឈ្មោះទៅ…

ទស្សនកិច្ចសិក្សាថ្នាក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី គ្រុប

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី…

បទយកការណ៏ស្តីពីពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅរោងចក្រស៊ីភីប្រទេសថៃ

ពលករកម្ពុជាដែលបញ្ជូនតាមរយះក្រុមហ៊ុន ថប មេនផៅវ័រ បានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន ស៊ីភី…

ជំនួយ
Contact us with line
Contact us with line